Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen
Normenboeken       Natuur, Bos en Landschap               Gemeentelijk Groen      
Wat en hoe?             Bestellen             Contact      


Normen
Meer over tijdnormen en kostennormen


In de normenboeken van Wageningen Environmental Research staan tijd- en kostennormen. De normen worden vermeld voor activiteiten. Een activiteit is een werkzaamheid die met één bepaalde set aan arbeid, materieel en materialen (arbeidseenheid) wordt uitgevoerd. Zo is het uitslepen van hout een activiteit, net als het maaien van gazon.


Alles over GPS - Satellieten

Normen in een van de normenboeken.


Tijdnormen
Tijdnormen geven aan hoe lang het duurt om een activiteit uit te voeren. Ze zijn te gebruiken voor het plannen van werkzaamheden. Ook kunnen op basis van de tijdnormen kosten worden berekend met behulp van specifieke (eigen) tarieven.

De tijd die het kost om een activiteit uit te voeren hangt samen met het materieel dat wordt ingezet/gebruikt en de terreinomstandigheden waaronder de activiteit wordt uitgevoerd. De meeste tijdnormen zijn berekend op basis van tijdstudies. Bij tijdstudies wordt nauwkeurig gemeten hoe lang de verschillende handelingen (deelactiviteiten) duren.

De tijdnormen geven de tijd weer die een arbeidseenheid (alle productiemiddelen) actief zijn bij het uitvoeren van de activiteit. Dit betekent dat als een activiteit met twee personen wordt uitgevoerd de totale menstijd kan worden berekend door de tijdnorm te vermenigvuldigen met het aantal personen (in het voorbeeld twee) dat de activiteit uitvoert.

De tijdnormen in het boek zijn inclusief 'algemene tijd'. Algemene tijd betreft de tijd voor:

 • rust en persoonlijke verzorging (toiletgebruik, drinken, eten snacks, ontspanning en recuperatie)
 • onregelmatigheid (bijkomende handelingen, kortdurende werk- en machinestoringen en onvermijdelijke wachttijden)
 • voorbereidende handelingen voor zover niet ondergebracht bij een andere activiteit
 • verplaatsing binnen het object (het verplaatsen tussen objecten zit niet in de tijdnorm).
De tijdnormen zijn exclusief weersverlet, ziekteverzuim, organisatieverliezen (bijv. tijdverlies doordat het werk 'niet optimaal' is georganiseerd, bijv. doordat verschillende activiteiten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd) en overhead (uren voor planning, calculatie, administratie etc.). De kosten voor deze onproductieve uren zijn verwerkt in het uurtarief voor arbeid.


Normenboek


Kostennormen
Kostennormen geven aan wat het uitvoeren van een activiteit kost. De kostennormen in het normenboek zijn doorgaans berekend door de tijdnormen die in dit boek staan, te combineren met de tarieven voor arbeid en materieel die daarbij worden ingezet. Daarnaast zijn zo veel mogelijk de kosten voor materialen in de kostennorm opgenomen.

De kostennormen in het normenboek zijn steeds exclusief btw en inclusief een toeslag van 20% voor overhead voor de organisatie die de werkzaamheden uitvoert, als vergoeding voor bedrijfsvoering, administratie, algemene reiskosten en risico.


Normenboek

Normen in een van de normenboeken.


Tarieven
Tarieven geven aan wat een productiemiddel kost per tijdseenheid dat het productiemiddel wordt ingezet. Er zijn tarieven voor arbeid, machines en materialen. Hieronder wordt ingegaan op de verschillende tarieven.

Arbeid
De tarieven voor arbeid zijn gebaseerd op de Raam-CAO bos en natuur. Voor de Medewerker Uivoerend is uitgegaan van functiegroep 4; voor de Medewerker MBO/opzichter is uitgegaan van functiegroep 7.

Materieel
De tarieven voor materieel zijn berekend uit de kosten voor:

 • afschrijving,
 • rente,
 • brandstof,
 • onderhoud,
 • verzekering,
 • stalling,
 • veiligheidsmiddelen.
  Deze kosten worden berekend per draaiuur. De gehanteerde tarieven bedragen 80% van de draaiuurkosten (correctie voor benutting van de machines). De tarieven zijn excl. BTW en afgerond op € 0,05.

  Materialen
  De materiaalkosten zijn bepaald op basis van marktprijzen De prijzen zijn zoals zij voor kleinverbruik gelden, en zijn exclusief btw. Bij grote aantallen of plaatselijke aanbiedingen zijn vaak aanzienlijke kortingen mogelijk.
 • Normenboek


  Opstellen van tijd- en kostennormen

  Om de kostennormen te kunnen maken, worden tijdnormen en tarieven verzameld en gecombineerd.

  Verzamelen van tijdnormen

  Het verzamelen van tijdnormen gebeurt door in het veld te gaan kijken hoe lang het duurt om een bepaalde activiteit uit te voeren. Dat gebeurt nog 'ouderwets' met een stopwatch of 'nieuwerwets' met bijv. GPS-apparatuur.

  Verzamelen van tarieven

  Kostennormen worden bepaald door tijdnormen te vermenigvuldigen met de tarieven voor ingezette arbeid en materieel (kosten per uur inzet) en gebruikte materialen (prijs per eenheid). Deze tarieven worden vastgesteld vlak voordat de kostennormen berekend worden (vier tot twee maanden voor publicatie). Dit garandeert de meest actuele bedragen. Informatie over prijzen wordt in de meeste gevallen opgevraagd bij de leveranciers. Daarnaast wordt informatie verzameld over brandstofverbruik, verzekeringen, premies etc.

  Bepalen kostennormen

  Nadat de tijdnormen en tarieven zijn vastgelegd in onze databank, kunnen de kostennormen worden berekend.

  • We bepalen algemene tijd (tijd voor rust, voorbereidende handelingen etc.). Dit gebeurt op basis van apart onderzoek.
  • We bepalen de tijdnormen incl. algemene tijd.
  • We berekenen de kostennormen op basis van de tijdnormen incl. algemene tijd en de tarieven.
  Kwaliteitsborging

  De kwaliteit van de normen wordt op verschillende manieren geborgd.

  a. Kwaliteit Wageningen Environmental Research / ISO-9001
  Wageningen Environmental Research verzamelt en beheert de normen. Wageningen Environmental Research is het kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Wageningen Environmental Research maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Daarnaast kan Wageningen Environmental Research optimaal gebruik maken van de kennis van haar partners binnen Wageningen UR. Wageningen Environmental Research is ISO-9001 gecertificeerd. ISO-9001 is een internationaal erkend kwaliteitssysteem dat ervoor moet zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd zodat de klant precies datgene krijgt waarom hij heeft gevraagd.

  b. Experts
  Het verzamelen van specifieke normen wordt ondersteund door interne en externe experts. Deze experts denken op detailniveau mee over de te verzamelen en verzamelde normen.

  c. Praktijkervaringen
  Gebruikers van het normenboek worden gestimuleerd om mee te denken. We vragebn iedereen die ideeë of opmerkingen heeft die naar ons toe te sturen via de mail. We zijn er zeer blij mee.  Contact

  Jaap van Raffe
  e-mail: jaap.vanraffe@wur.nl
  telefoon: 0317-484996

  Anjo de Jong
  e-mail: anjo.dejong@wur.nl
  telefoon: 0317-485024   

    Normenboeken voor de groene sector     
      jaap.vanraffe@wur.nl (0317-484996) / anjo.dejong@wur.nl (0317-485024)  <!--Begin voor oude browsers--> <p><font face="verdana,arial,helvetica" color="#CCCCCC" size=5> <b>Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen</b> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#FFFFFF" size=2><p> Op de website Normenboek.nl vindt u informatie over het Normenboek Natuur, Bos en Landschap en het Normenboek Gemeentelijk Groen. In het Normenboek NBL staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Deze normen zijn voor zowel terreinbeheerders en uitvoerders als voor overheden en beleidsmakers waardevol en belangrijk. In het Normenboek GG staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in openbaar groen worden uitgevoerd. Deze normen zijn onder andere interessant voor organisaties en personen die zich bezighouden met het beheer van openbaar groen in dorp of stad. <p> Trefwoorden: Normenboek Natuur Bos Landschap Gemeentelijk Openbaar Groen